۲۰۱۹-۰۱-۱۳رستوران دونا کندوان مازندران چالوس

رستوران دونا کندوان فضایی معمولی ولی خوب داره منظره به لطف جاده چالوس فوق العاده است و البته غذاهای خیلی خوبی هم دارد و همینطور صبحانه های سرد و عالی.رستوران دونـا کندوان بـا در اختیـار داشـن یـک تیـم طراحـی حرفـهای، به رستورانی نمونه برای شما عزیزان تبدیل شده است. از سـوی دیگـر نشـانه هـای ملمـوس توجـه مدیـران بـه پرسـنل را در آن مـی تـوان یافـت.
منوی غذایی رستوران دونا کندوان بسیار متنوع می باشد و شامل :
بوفــه ســوپ: مــی توانیــد از میــان چنــد نـوع سـوپی کـه بـه صـورت فصلـی ارایه و از سـبزیجات تـازه تهیـه می گردد
بوفــه غــذای ایرانــی: در ایــن بوفــه شــما مـی توانیـد از طعـم آشـنای غذای سـنتی کــه بــا روشــی مــدرن بــر اســاس طعــم خانگـی تهیـه شـده اسـت لـذت ببریـد.
بوفـه سـالاد:سـالاد بـار دونا مجموعـه ای از انــواع ســالادها ،ســس ها،تاپینگهــای مختلـف را بـه شـیوه ای کاملاً مـدرن ارائـه مــی نمایــد. بــه نحــوی کــه مــی توانیــد ســالاد خــود را از میــان تنــوع بالایــی از تاپینگهــای مختلــف انتخــاب و ســالاد خــود را بســازید.
بوفـه سـاندویچ:جهـت یـک میـان وعـده ســالم و مغــذی روزانــه در بســته بنــدی هــای قابــل حمــل انــواع ســاندویچ تــازه عرضــه مــی گــردد.
بوفــه آب میــوه: شــما مــی توانیــد آب میــوه هــای تــازه و میوهــای تــازه کــه روزانـه عرضـه مـی گـردد را نتخـاب و میـل نماییــد.
رستوران دونا کندوان دارای جای پارک مناسب برای ماشین های مشتریان خود دارد و شما می توانید با خیال راحت لحظات خوشی را در این رستوران بی نظیر بگذرانید.
آدرس : مازندران , جاده چالوس , کندوان

رستوران دونا کندوان
رستوران دونا کندوان
رستوران دونا کندوان
رستوران دونا کندوان